Login  |  Register

Isvi tarikh ke sath A.D. likhna ?

Musalmano ka ye aqeeda he k hazrat isa alayhis salam ko suli par nahi charhaya gaya; balke allah ta'la ne unko utha kar aasman par basaya he.